Tärkeää tietoa asiakkaillemme.

Viktig info för våra kunder.

Important information for our clients.

(Rulla ner för svenska / roll down for english text.)

Tervehdys ihanat asiakkaamme!


Saitte aiemmin tiedotteen keskuksemme uudistuksista ja muutoksista. Seuraavaksi kerromme hieman tarkemmin mitä mahtavia juttuja tuleekaan tapahtumaan.


Brändi vaihtuu, yrittäjät pysyvät!

Olemme saaneet liikuttaa teitä kohta jo 10 vuoden ajan EasyFit- nimellä ja EasyFit- ketjun mukana. Nyt määräaikainen lisenssisopimuksemme EasyFit- ketjun kanssa on umpeutumassa ja meidän on aika kääntää uusi upeampi ja ennen kaikkea hauskempi sivu. Samoissa tutuissa tiloissa aloittaa toimintansa Liikuntakeskus FUN Pietarsaari toukokuun alussa 2022!
Toimintaa pyörittää jatkossakin tuttu yrittäjä Sunneva Niskanen ja sama upea henkilökuntamme.


Hinta ei nouse!

Vaihto liikuntakeskus FUNiin tuo jäsenille mahtavia uutuuksia! Keskukseen on jo uusittu laitteita sekä 4 uutta juoksumattoa. Lisää uusia laitteita on vielä tulossa, mm. ristikkäistalja, ojentajatalja, alatalja, ylätalja, jalkaprässi, vinopenkki, vatsarutistus ja smith-laite uusitaan vielä kevään aikana.
Keskukseen kulkeminen tapahtuu 1.5.2022 alkaen Liikuntakeskus FUN puhelinsovelluksella ja siihen saakka nykyiset EasyFitin Wellness- avaimet ja uudet tagit toimivat normaalisti. Sovelluksesta varataan myös paikat ryhmäliikuntatunneille ja sieltä löytyy mm. monipuolinen FUN videokirjasto. Infoamme teitä, kun on aika ladata sovellus, sillä FUN Pietarsaaren keskukseen pääsee kirjautumaan vasta 1.5. alkaen.


Asiakkaanamme nykyinen hintasi säilyy, eli kuukausihinta EI nouse!

Jäsenyydet jatkuvat kaikilla jo asiakkaina olevilla täysin normaalisti toistaiseksi voimassa olevana ja yhden kuukauden irtisanomisajalla. Sinun ei siis tarvitse ostaa jäsenyyttä uudelleen, vaan kaikki jäsenyydet siirtyvät automaattisesti FUNiin. Myös kaikki liikuntatuet siirtyvät automaattisesti jäsenyyksien mukana. Nykyiset hinnat säilyvät samana niin kauan, kun jäsenyytesi säilyy katkeamatta. Nykyisillä PLUS-asiakkailla hinta jopa tipahtaa hieman (0,90 €/kk).

FUNin jäsenenä saat kaikki meidän keskusten palvelut yhden hinnalla (FUN Pietarsaari, FUN for Ladies Pietarsaari ja FUN Kokkola)!
Lisäksi samalla kuukausihinnalla saat automaattisesti kaikki Suomen FUNien käyttöoikeuden!

FUNin normaali kuukausihinta on 39€/kk, vuosijäsenyys 429€/v ja molempiin jäsenyyksiin sisältyy keskuksen kaikki palvelut sekä kaikkien Suomen FUN- keskusten käyttöoikeus. Katso kaikki Suomen FUN-keskukset tästä: https://liikuntakeskusfun.fi

Koska FUN Pietarsaari aukeaa?

Johtuen laitteiden vaihdosta ja keskuksessa tehtävistä huoltotöistä voi olla että olemme hetken kiinni ennen käyttöönottoa. Virallisesti meistä tulee FUN Pietarsaari 1.5.2022. Tarkoitus on saada keskus auki parissa päivässä eli heti toukokuun alussa. Samalla teemme maalaus- ja uudistustöitä myös pukuhuonetiloissa sekä salin puolella.
Jatkossa FUN Pietarsaaren ovet ovat auki kuten ennenkin joka päivä kellon ympäri, 24/7.


Liikutaan yhdessä jatkossakin!

Toivottavasti pysytte matkassamme mukana myös seuraavat vuosikymmenet liikunnan parissa, tuttujen ohjaajien ja yrittäjien kanssa!
FUN Pietarsaaren nettisivut löydät: www.funpietarsaari.fi
Ota heti seurantaan uudet sosiaalisen median kanavamme!
Facebookissa: FUN Pietarsaari
Instagramissa: @funpietarsaari

--
Ystävällisin terveisin,
Sunneva Niskanen
Liikuntakeskus FUN

Meillä liikkuminen on hauskaa!


Hej på er våra underbara kunder!

Du har tidigare fått ett meddelande om vårt centers uppgraderingar och ändringar. Nu
kommer vi att berätta lite mer om vilka fantastiska saker som kommer att hända. Varumärket förändras, entreprenören stannar! Sedan snart 10 år tillbaka har vi hjälpa dig att röra på dig under namnet Easyfit och med EasyFit-kedjan. Nu går vårt tidsbestämda
licensavtal med EasyFit-kedjan mot sitt slut och
det är dags för oss att vända en ny, härligare
och framför allt roligare sida.

Motionscenter FUN Jakobstad börjar sin verksamhet i samma bekanta lokaler 1.5!
Verksamheten kommer även fortsättningsvis att drivas av den välkända entreprenören Sunneva Niskanen och vår underbara personal.

Priset kommer inte att stiga!

Att byta till Motionscentetr FUN ger fantastiska
nyheter till medlemmarna!

Centret har redan renoverats med utrustning och 4 nya löpband. Fler nya enheter väntar
ännu, t.ex. benpressen, crunch, olika taljor och smith maskin kommer att förnyas under våren. Tillträde till centret kommer att ske från och med
1 maj 2022 med telefonapplikationen (eller med en tag nyckel).
Fram till dess kommer nuvarande EasyFit Wellness-nycklar och nya taggar att fungera normalt. Via appen reserveras även platser för gruppträningspass och innehåller bl.a. ett mångsidigt FUN Videobibliotek. I applikationen hittar du också
alltid den senaste informationen om evenemang mm.

Vi meddelar dig när det är dags att ladda ner applikationen, eftersom du inte kommer att
kunna logga in på FUN Jakobs centrum förrän den 1.5.

Som vår kund kommer ditt nuvarande pris att finnas kvar, dvs månadspriset kommer INTE
att stiga!

Medlemskapet fortsätter för alla som redan är kunder på samma sätt som tidigare och
med en månads uppsägningstid som tidigare. Så du behöver inte köpa ett medlemskap igen, alla medlemskap överförs automatiskt till FUN. Alla motionsförmåner förs också automatiskt över med medlemskapen.

Nuvarande priser kommer att förbli desamma så länge ditt medlemskap förblir oavbrutet. För nuvarande PLUS-kunder sjunker priset till och med något (0,90 € / månad). Som medlem i FUN får du alla våra centers tjänster till priset av en (FUN Jakobstad, FUN for Ladies Jakobstad och FUN Karleby)! Dessutom får du för samma
månadspris automatiskt rätten att använda alla finska FUN center!

FUN:s normala månadspris är 39 €/månad, årligt medlemskap 429 €/år och båda
medlemskapen inkluderar centrets alla tjänster och rätten att använda alla finska FUN-center. Se alla finska FUN-center här: https://liikuntakeskusfun.fi

När öppnar FUN Jakobstad?

På grund av installationen av ny utrustning och underhållsarbeten på centret kommer vi att behöva hålla stängt kanske ett par dagar under bytet. Vi blir officiellt FUN Jakobstad den 1 maj 2022. Tanken är att få igång centret så snart som möjligt. Vi håller fortfarande på med målnings- och renoveringsarbeten i omklädningsrummen och på hallsidan.
I fortsättningen kommer dörrarna till FUN Pietarsaari att vara öppna som tidigare 24/7, dygnet runt varje dag!

Låt oss fortsätta röra på oss tillsammans!

Vi hoppas att du kommer att stanna på vår resa de kommande decennierna med träning, med bekanta instruktörer och entreprenörer!

Du hittar FUN Pietarsaaris webbplats:
www.funpietarsaari.fi
Få omedelbar tillgång till våra nya sociala mediekanaler för att hänga med i förändringen
och händelserna!
På Facebook: FUN Jakobstad
På Instagram: @funpietarsaari

Hälsningar
Sunneva Niskanen, FUN Motionscenter-
företagare och hela FUN Jakobstads personal


Hello to you our wonderful customers!

You have previously received a notification about our centers upgrades and changes. Now
we will tell you a little more about what amazing things will happen.

The brand changes, the entrepreneur stays!
For almost 10 years now, we have been training with you under the name Easyfit and with
the EasyFit franchise. Now our license agreement with the EasyFit franchise is coming to an
end and it is time for us to turn a new, more glorious and above all more fun side.
The sports center FUN Jakobstad starts its operations in the same familiar premises 1.5! The business will continue to be run by the well-known entrepreneur Sunneva Niskanen and our wonderful staff.


The price will stay the same!


Switching to FUN sports center gives fantastic news to members!
The center has already been renovated with equipment and 4 new treadmills. More new
devices are still waiting, for example the leg press, crunch and smith devices are renewed in the spring.
Access to the center will take place from 1 May 2022 with the telephone application (or tag key). Sportcenter FUN and until then, the current EasyFit Wellness keys and new tags will work normally. Via the app, places for group training sessions are also reserved and contain e.g. a versatile FUN Video Library. In the application you will also always find the latest information about events etc.
We will notify you when it is time to download the application, as you will not be able to log
in to FUN Jakobstad center until 1.5.


As our customer, your current price will remain, the monthly price will NOT rise!
The membership continues for everyone who is already a customer in the same way as
before and with a one-month notice period as before. So you do not have to buy a
membership again, all memberships are automatically transferred to FUN. All exercise
benefits are also automatically transferred with the membership.
Current rates will remain the same as long as your membership remains uninterrupted. For current PLUS customers, the price even drops slightly (0.90 € / month). As a member of FUN, you get all our centers services for the price of one (FUN Jakobstad, FUN for Ladies
Jakobstad and FUN Kokkola)! In addition, for the same monthly price, you automatically get
the right to use all Finnish FUN centers!

FUN normal monthly price is 39 € / month, annual membership 429 € / year and both memberships include all the centres services and the right to use all Finnish FUN centers.
See all Finnish FUN centers here: https://liikuntakeskusfun.fi


When does FUN Jakobstad open?
Due to the installation of new equipment and maintenance work on the center, we will need to stay closed for a couple of days during the replacement. We will officially become FUN Jakobstad on 1 May 2022. The idea is to get the center up and running as soon as possible. We are still doing painting and renovation work in the changing rooms and on the hall side. In the future, the doors to FUN Pietarsaari will be open as before 24 hours.

Let´s keep moving together!
We hope you will stay on our journey for decades to come with training, with familiar
instructors and entrepreneurs!
You can find FUN Pietarsaari website: www.funpietarsaari.fi
Get instant access to our new social media channels to keep up with the change and events!
On Facebook: FUN Pietarsaari
On Instagram: @funpietarsaari
Greetings
Sunneva Niskanen, FUN Sports Center entrepreneurs and the entire FUN Jakobstad staff