Registerbeskrivning

Dataskyddredogörelse

Innehavare av register

Person och/eller kontaktperson som ansvarar för ärenden gällande registret

Registrets namn

Vad dina personuppgifter används till?

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in av dig?

Informationskällor enligt reglerna

Hur använder vi kakor

Till vem överlämnar vi dina personuppgifter?

Överför vi dina personuppgifter utanför EU?

Hur länge kommer min information att sparas?

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina rättigheter som vår kund

Kan denna dataskyddsrapport ändras


1. Innehavare av register

EF Corporations Oy

Tuiskutie 3, 90630 Uleåborg

FO-nummer: 2875408-2


2. Person och/eller kontaktperson som ansvarar för ärenden gällande registret

Fanni Rutanen

fanni.rutanen@liikuntakeskusfun.fi


3. Registrets namn

Kundinformationsregister baserat på Motionscentret FUNs kunder och andra offentliga kontakter.


4. Vad dina personuppgifter används till?

• Behandling, analys och utveckling av relationen med kunder, medlemmar och intressentgrupper.

• Utbudet och utvecklingen av produkter och tjänster

• Leverans, hantering och arkivering av beställningar

• Analys och statistiska ändamål

• Genomföring och övervakning av kund- och medlems- och marknadsföringskommunikation.

• Bearbetning, analys och statistik av kundrespons samt resultat från kundenkäter och undersökningar.

• Förebyggande och utredning av missbruk och problemsituationer.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är något av följande

• samtycke från personen

• avtal

• lagstadgad skyldighet

• legitim fördel


5. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in av dig?

Registret kan innehålla följande information och deras justeringsuppgifter:

Kundens grunduppgifter

• namninformation

• kontaktuppgifter (postadress, e-postadresser, telefonnummer)

• kön

• födelsedatum

• information gällande kontaktpersonernas yrke eller ställning i arbetsgemenskapen

• Kundens särskiljande taggar

• personnummer

• kundnummer

• registerinformation gällande tjänster som Registratorn har (t.ex. nätbutikens och bakgrundssystemets användarnamn och lösenord)

• taggar som används för att inrikta marknadsföringen

Information relaterad till kundrelationer och andra relevanta syften samt information gällande användningen av tjänsterna och innehållen, såsom:

• information gällande inköp, såsom information om inköpta produkter och tjänster, inklusive produkternas garantiinformation, samt nödvändig information om betalning, fakturering och indrivning, såsom kreditkortsinformation

• information gällande användningen av produkter

• övningsgånger

• respons och klagomål

• information om händelser och deltagarna i undervisningarna

• platsinformation (om kunden uttryckligen har gett tillstånd åt detta)

• registratorns elektroniska tjänster och webbläsarinformation gällande innehållet och annan information, medräknat den tekniska information som den registrerades webbläsare skickat till registratorn (IP-adress, webbläsare) samt kakor som skickats till den registrerades webbläsare och information gällande dem, ifall kakorna kopplas till personuppgifterna

• information gällande marknadsföring och affärsstyrning, såsom marknadsåtgärder som riktar sig till den registrerade, att utnyttja dem och de uppgifter som lämnats i samband med dem samt direkt marknadsföringstillstånd och förbud

• inspelningar av kundservicesamtal samt e-post och webbdiskussioner som hör till kundservice till exempel på sociala medier


6. Informationskällor enligt reglerna

• Kundrelaterad information samlas in från kunden själv i samband med att avtalets görs, i webbtjänsten på sektionen för egna uppgifter, i samband med användningen av produkter och tjänster, i samband med kundservice och när kunden deltar i produkt- och serviceutveckling, forskning eller enkäter.

• Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från Registratorn och register från företag som tillhör samma koncern, samt från myndigheter och företag som erbjuder tjänster gällande personuppgifter, såsom folkbokföringen och andra motsvarande register.


7. Hur använder vi kakor

• Vi använder kakor ("cookies") och andra liknande tekniker, till exempel lokal lagring av webbläsaren (“local storage”), för att tillhandahålla och utveckla våra tjänster. Vi använder kakor också för att specifiera innehållet och inrikta marknadsföring. Med hjälp av kakor kan vi bland annat erbjuda mer aktuella och individuella tjänster genom att visa innehåll baserat på användarens intresse. De gör det också möjligt för till exempel inloggning och autentisering, att spara personliga inställningar och konfigurationer samt för att analysera verksamheten på våra webbplatser. När du använder våra nättjänster samlar de till exempel följande information: IP-adressen, vilka länkar du använder, vilka annonserna eller annat innehåll du har tittat på, den sida du kommer ifrån och vad du besöker med, surftid, typ av webbläsare eller applikation och annan motsvarande information.

• Du kan styra användningen av kakor till exempel i webbläsarens styrningsfunktioner. Mer information om kakor finns i varje datasäkerhets- eller instruktionsdokumentation för varje webbläsare. Vissa funktioner i tjänsterna bestäms av kakorna, så att blockering och radering av kakor (webbläsare och andra alternativ) kan påverka negativt på funktionaliteten och användarupplevelsen för det nätverket eller den mobila applikationstjänsten.


8. Till vem överlämnar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter får endast uppges inom gränserna och inom ramen för gällande lag och enligt de behöriga myndigheternas krav. Innehavaren av registret kan dela dina personuppgifter med väl övervägda tredje parter för gemensamma eller oberoende direktmarknadsföringsändamål. Information kan delas för sådana ändamål endast då när den tredje partens planerade användningsändamål inte strider mot ändamålen definierade i Registratorns dataskyddsrapport.

Registratorn kan, enligt sitt omdöme, dela personuppgifter med andra som deltar i Registratorns evenemang, om det är lämpligt beroende på typen av evenemang.

Registratorn kan flytta information efter det avseende syftet tagit slut till sitt eget direktmarknadsföringsregister inom lagens gränser.

Registratorn kan möjligtvis dela dina personuppgifter med tredje parter som utför tjänster för Registratorn. De här tjänsterna kan vara till exempel kundservice, programvarutjänster, forskning, marknadsföring och produktion av evenemang. Registratorn kan dela dina personuppgifter för att indriva betalningar av produkter och tjänster och hen kan till exempel överföra eller sälja obetalda fakturor till en tredje part som erbjuder indrivningstjänster.

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och därför tillåter vi inte de berörda parterna att använda uppgifterna för något annat ändamål än nämnda tjänster, och det förutsätter att parterna skyddar uppgifterna för personen i enlighet med denna dataskyddsrapport och enligt gällande lag.

För andra ändamål än de som nämnts ovan överlämnas personuppgifterna normalt inte.Registratorn har dock befogenhet att enligt lagen överlämna personuppgifter, till exempel i situationer som är relaterade till försäljning av affärsverksamheten. Dessutom kan registratorn överlämna information, bland annat för statistiska och analysändamål på det sättet att de överlämnade uppgifterna inte kan spåras till individen.


10. Överför vi dina personuppgifter utanför EU?

Registratorn kan möjligen använda resurser och servrar runt om i världen när hen erbjuder sina tjänster. Registratorn kan sålunda överföra dina personuppgifter utanför det land där tjänsten används, och eventuellt till andra länder utanför EU vars lagstiftning om dataskydd är annorlunda.


I dessa fall kommer Registratorn att kontrollera att det finns en rättslig grund för överföringen av data och att personuppgifterna skyddas, t.ex. genom att använda (i det fall att det behövs) standardavtal som godkänts av behöriga myndigheter och genom att följa relevanta tekniska och andra dataskyddsåtgärder.


11. Hur länge kommer min information att sparas?

Vi behåller dina uppgifter åtminstone tills kundrelationen tar slut. Efter uppsägning av kundrelationen beror förvaringstiden på informationen och syftet med dess användning.Till exempel kommer din kontaktinformation att lagras i fem år efter kundrelationen, och potentiella kunders information kommer att sparas som huvudregel sex månader efter att uppgifterna samlats upp. Vi följer lagstadgade skyldigheter i bevarandet av information.


Vi försöker hålla personuppgifterna vi innehar korrekta och aktuella genom att ta bort onödig information och uppdatera föråldrade data. Vi uppmanar dock dig att regelbundet granska hur aktuell dina uppgifter är.


12. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter väldigt noggrant genom att använda lämpliga dataskydds- och säkerhetsåtgärder. Sådana medel innefattar, bland annat, proaktiv och reaktiv riskhantering, brandväggar, kryptografi och säkra utrymmen samt tillträdeskontroll och säkerhetssystem, säkerhetsplanering, beviljandet och övervakning av kontrollerade åtkomsträtter, att försäkra att personalen som hanterar personuppgifterna är kunnig med hjälp av skolningar och utvärderingar samt att noggrant välja underleverantörer. Vi uppdaterar ständigt våra inre rutiner och instruktioner på lämpligt sätt.


13. Dina rättigheter som vår kund

Vi är bundna till informationsbehandling i enlighet med dataskyddsförordning och ger våra användare följande val och hanteringsalternativ gällande dataskydd:

Förbud mot direktmarknadsföring

Kunden har rätt att förbjuda överlämnande och behandling av hens information för direktmarknadsföring, distansförsäljning och för annan marknadsföring genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontroll av information

Kunden har rätt att kontrollera personuppgifterna som är sparade om hen. På begäran av kunden gör vi korrigeringar, raderar eller kompletterar personuppgifter som till behandlingssyftet är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Användaren kan uppdatera och / eller kontrollera sina personuppgifter genom att kontakta vår kundservice.

Blockering av kakor

Användaren har möjlighet att förhindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna för webbläsaren. Att förhindra användningen av kakor kan påverka funktionaliteten hos våra tjänster.

Att rensa kakor

Användaren kan rensa kakor från sina webbläsarinställningar. Genom att rensa kakor med regelbundna mellanrum ändrar användaren identifieraren som ligger till grund för profilen som skapas för användaren. Rensning av kakor stoppar dock inte helt upp samlingen av information, utan återställer snarare profilen från tidigare användningsinformation.

Samtycke att använda platsinformation

Användaren kan ge samtycke till användningen av platsinformation i terminal- och applikationsinställningarna. I inställningarna kan användaren också säga upp sitt samtycke när som helst.


14. Kan denna dataskyddsrapport ändras

Vi utvecklar ständigt våra tjänster och förbehåller oss rätten att ändra detta dataskyddsuttdrag utan att anmäla om det i våra tjänster. Ändringarna kan också basera på ändringar i lagen. Vi rekommenderar att du bekantar dig med datasäkerhetsrapporten regelbundet.